Vedtægter i Frederiksværk Badminton Klub

VEDTÆGTER

§ 1
Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Frederiksværk Badminton Klub (Fv.B.K.).
Dens hjemsted er i Frederiksværk Kommune. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands adresse.

§ 2
Foreningens formål

Foreningens formål er at fremme badmintonspillet til gavn for almenheden i Frederiksværk Kommune og gennem klubfællesskabet at bidrage til at forbedre den enkelte spillers trivsel.

§ 3
Medlemskab af orgsnisationer

Foreningen er medlem af Sjællands Badminton Kreds og der igennem medlem af Dansk Badminton Forbund, Dansk Idrætsforbund og The International Badminton Federation. Foreningen er end videre tilsluttet Frederiksværk Sportsunion.
Foreningen er undergivet love og bestemmelser i Sjællands Badminton Kreds. Foreningen er endvidere medlem af Frederiksborg Amts Skytte Gymnastik og idrætsforeninger (DDSG&l).

§ 4
Optagelse af medlemmer- udmeldelse

Som aktivt medlem eller støtte medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 16 år.
Som aktivt medlem eller støttemedlem i ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage
enhver til og med 15 år.
Indmeldelse er bindende for hele sæsonen. Udmeldelse kan dog finde sted pr. d. 1/1
ved skriftlig meddelelse her om til kassereren senest den 15/12. I tilfælde af rettidig,
skriftlig udmeldelse ydes der efter anmodning kontingent refusion med 1/2 af det for
sæsonen betalte kontingent.

§ 5
Æresmedlemmer

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis
beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter, jfr. §15.
Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på
generalforsamlingen.

§ 6
Kontingent

Bestyrelsenfastsætterforeningenskontingentvedsæsonensafslutningindentilmeldin-
gentilkommendesæson
Kontingentetforhelesæsonenbetalesvedtilmeldingen.
Hvisetmedlemerkommetikontingentrestance,kanbestyrelsenmedmindst8dages
skriftligtvarselekskluderevedkommende.
Ingen,dererudelukketp.g.a.kontingentrestance,kanoptagespånysommedlemaffor-
eningen.forvedkommendeharbetaltsingæld.
Såfremtdenpågældendeønskerdet,kaneksklusionenforelæggestilgodkendelsepåden
førstkommendegeneralforsamling.
Medlemmer,derervalgttilforeningensbestyrelse,ellerudførerinstruktørarbejde,kan
meddeleskontingentfritagelse.

§ 7
Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingenharmeddeindskrænkninger,somdissevedtægterforeskriver,den
højestemyndighedialleforeningensanliggender.Denordinæregeneralforsamling,der
afholdeshvertårindenudgangenafSeptembermåned,indkaldesmedmindst2ugers
varselentenvedskriftligmeddelelsedirektetilmedlemmerne,vedmeddelelseiforenin-gensbladelleriFr.værkUgeblad.
Forslag,derønskesforlagtgeneralforsamlingentilvedtagelse,skalværebestyrelsens
formandihændesenest7dageførgeneralforsamlingensafholdelse.

Stemmeretharalleaktivemedlemmerover16år,derharværetmedlemafforeningende
sidste3månederforgeneralforsamlingen,ogsomikkeerikontingentrestance.Stemme-
retkankunudøvesvedpersonligfremmøde.Dertilkommerhvertmedlem1stemme.
Æresmedlemmerkanmedstemmeretdeltageigeneralforsamlingen.

§ 8
Dagsorden

Dagsordenfordenordinæregeneralforsamlingskalomfattefølgendepunkter:
1.Valgafdirigent
2.Bestyrelsensberetningfordetforløbneår
3.Forelæggelseafregnskabfordetforløbneårtilgodkendelse
4.Forelæggelseafbudgetmedforslagtilkontingentforaktiveogpassivemedlemmer
fordetkommendeår
5.Behandlingafevt.indkommendeforslag
6.Valg af indtil11bestyrelsesmedlemmer
a)formand
b)næstformand
c) sekretær
d)kasserer
e)seniorudvalgsformand
f)ungdomsudvalgsformand
g)motionistudvalgsformand
h)valgafevt.yderligerebestyrelsesmedlemmer,idetbestyrelsendog
altidskalbeståafetuligeantalmedlemmer
i)valgaf2bestyrelsessuppleanterforen1 årigperiode
7. Valgafudvalgsmedlemmerfor1år
8. Valg afenrevisorogenrevisorsuppleantfor1år
9. Eventuelt
Bestyrelsensmedlemmerervalgtforen2-arigperiode.Genvalgkanfindested.Fomand
ogkassererkanikkeafgåsamtidig,med mindregeneralforsamlingenønskerhelebesty-
relsensafgang,udtaltvedetmistillidsvotumtilsamtligebestyrelsesmedlemmer.
Formandogkasserermåikkeværeifamiliemedhinanden.
Afgåretbestyrelsesmedlem,valgtunderpkt.6a-hiutide,indtræderdenvalgtesuppleant
ibestyrelsen,hvorefterbestyrelsenkonstituerersigblandtegnemedlemmerfremtilnæ-
steordinæregeneralforsamling.

§ 9
Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinaergeneralforsamlingkantilenhvertidindkaldesafbestyrelsenogskalind-
kaldes,nårmindst25stemmeberettigedemedlemmerskriflligtindgiverbegæringherom
tilbestyrelsensformand.Isidstnævntetilfaeldeskalgeneralforsamlingenafholdessenest
1månedefteratbegæringenerfremsatoverforbestyrelsenmedoplysningomdetemne,
derønskesbehandlet.
Omindkaldelsesmådengælderbestemmelsernei§7,stk.1.

§ 10
Generalforsamlingens ledelse m.v.

Tilatledeforhandlingernevælgergeneralforsamlingenendirigent,derikkemåvære
medlemafbestyrelsen.
Afstemningkankunflndestedomdepådagsordenenopførteforhandlingspunktersamt
omændringsforslagtildisse.
Generalforsamlingensbeslutningertræffesvedsimpelstemmeflerhed,jfr.dog§5,15
og16.
Dirigentenbestemmerafstemningsmåden.Dogskalpåbegæringfra10stemmeberettige-
demedlemmerafstemningforegåskriftligt.
Valgskalforegåskriftligt,blotImedlemforlangerdet.
Listevalgkanikkefindested.
Generalforsamlingensbeslutningerindføresienprotokol,hvoriogsåetreferataffor-
handlingerneoptagesidetomfang,hvoridirigentenbestemmerdet.Protokollenunder-
skrivesafdirigenten.

§ 11
Bestyrelsen

Foreningensdagligeledelsevaretagesafenbestyrelse,derrepræsentererforeningeni
alleforhold.Denspålovligmådevedtagnebeslutningeroghandlingerforetagetihen-
holdhertilforpligterforeningen.
Bestyrelsenfastsætterselvsinforretningsorden.Bestyrelsesmødeafholdes,nårformanden
finderdetfornødentellermindst2bestyrelsesmedlemmerkræverdet.
Dagsorden skalmedfølgeindkaldelsen.
Bestyrelsenerkunbeslutningsdygtig,nårmindsthalvdelenafbestyrelsensmedlemmer
ertilstede.Itilfældeafstemmelighedgørformandens-idennesfraværdenfungerende
formands-stemmeudslaget.
Sekretærenførerenprotokoloverforhandlingernepåbestyrelsesmøderne,ogprotokol-lenunderskrivesafbestyrelsesmedlemernevedreferatetsgodkendelse.Etbestyrelses-medlem,dereruenigienafgørelse,harkravpåatfåtilførtsinafvigendeholdningipro-tokollen.

§ 12
Tegning. Hæftelse

Foreningenforpligtesvedunderskriftaf2bestyrelsesmedlemmer,hvorafdeneneskal
væreformandenellerkassereren.
Bestyrelsenkandogmeddelehenholdsvisformandenellerkassereren
fuldmagttilisærligeanliggenderattegneforeningenalene.
Foreningenhæfterkunforsineforpligtelsermeddenforeningentilenhvertidtilhørende
formue.Derpåhvilerikkeforeningensmedlemmerellerbestyrelsenogenpersonlig
hæftelse.

§ 13
Regnskab

Foreningensregnskabsårer1/8-31/7.Kassererenskalsenestden31/8afgivedriftsregn-
skabfordetforegåendeårogstatuspr.31/7tilrevisoren.Driftsregnskabogstatusfore-
lægges,forsynetmedrevisorspåtegning,denordinæregeneralforsamlingtilgodkendelse.

§ 14
Revision

Padenordinæregeneralforsamlingvælgesenkritiskrevisorogenrevisorsuppleant.
Revisorenskalgennemgådetsamlederegnskabogpåse,atbeholdningerneertilstede.
Driftsregnskabogstatusforsynesmedenpåtegning.Revisorenhartilenhvertidadgang
tilatefterseregnskabogbeholdning.

§ 15
Vedtægtsændringer

Forandringeridissevedtægterkanskepåenordinærgeneralforsamling,nårmindst2/3af
depågeneralforsamlingenafgivnestemmererforforslaget.Opnåsetsådanflertalikke,
erforslagetbortfaldet.

§ 16
Foreningens opløsning

Bestemmelseomforeningensoplesningkankuntræffespåenidetteøjemedsærlig
indkaldtekstraordinærgeneralforsamling.
Tildennesbeslutningsdygtighedkræves,atmindst1/2afforeningensstemmeberettigede
medlemmerertilstede,ogtilforslagetvedtagelsekrævesatmindst3/4afdeafgivne
stemmererforforslaget.Opnåsetsadanflertalpåengeneralforsamling,derikkeerbe-
slutningsdygtig,indkaldesennygeneralforsamling,hvorbeslutningenkantræffesmed
ovennævntestemmeflerhed,uansethvilketantalstemmeberettigedemedlemmer,der
er tilstede.
Pågeneralforsamlingenskalsamtidigtræffesbestemmelseom,hvorledesderskalforhol-
desmedforeningensformue,herunderfastejendomogløsøre,dogatsimpeltstemme-
flerhedherertilstrækkeligt.Itilfaeldeafforeningensopløsningtilfalderdenformue,der
eribehold,almennyttige,idrætsligeformålefterFr.værkSportsunionsnærmerebestem-
melse

Støt vores sponsorer

Frederiksværk Badmintonklub - Sportsvej 5b - 3300 Frederiksværk