Vedtægter

Custom Excerpt

Her kan du downloade og læse klubbens vedtægter. Har du spørgsmål angående vores vedtægter, bedes du kontakte klubbens ansvarlige formand, eller en repræsentant fra bestyrelsen.

Download vedtægter

Vedtægter i Frederiksværk Badminton Klub

VEDTÆGTER

 • 1

Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Frederiksværk Badminton Klub (Fv.B.K.). Dens hjemsted er i Frederiksværk Kommune. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands adresse.

 • 2

Foreningens formål

Foreningens formål er at fremme badmintonspillet til gavn for almenheden i Frederiksværk Kommune og gennem klubfællesskabet at bidrage til at forbedre den enkelte spillers trivsel.

§ 3

Medlemskab af organisationer

Foreningen er medlem af Sjællands Badminton Kreds og der igennem medlem af Dansk Badminton Forbund, Dansk Idrætsforbund og The International Badminton Federation. Foreningen er end videre tilsluttet Frederiksværk Sportsunion.

Foreningen er undergivet love og bestemmelser i Sjællands Badminton Kreds. Foreningen er endvidere medlem af Frederiksborg Amts Skytte Gymnastik og idrætsforeninger (DDSG&l).

§ 4

Optagelse af medlemmer- udmeldelse

Som aktivt medlem eller støtte medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 16 år.

Som aktivt medlem eller støttemedlem i ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver til og med 15 år.

Indmeldelse er bindende for hele sæsonen. Udmeldelse kan dog finde sted pr. d. 1/1 ved skriftlig meddelelse her om til kassereren senest den 15/12.

I tilfælde af rettidig, skriftlig udmeldelse ydes der efter anmodning kontingent refusion med 1/2 af det for sæsonen betalte kontingent.

§ 5

Æresmedlemmer

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter, jfr.

 • 15.

Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

§ 6

Kontingent

Bestyrelsen fastsætter foreningens kontingent ved sæsonens afslutning inden tilmeldingen til kommende sæson. Kontingentet for hele sæsonen betales ved tilmeldingen.

Hvis et medlem er kommet i kontingentrestance, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket p.g.a. kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før ved kommende har betalt sin gæld.

Såfremt den pågældende ønsker det, kan eksklusionen forelægges til godkendelse på den førstkommende generalforsamling.

Medlemmer, der er valgt til foreningens bestyrelse, eller udfører instruktørarbejde, kan meddeles kontingentfritagelse.

§ 7

Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af september måned, indkaldes med mindst 2 ugers varsel enten ved skriftlig meddelelse direkte til medlemmerne, ved meddelelse i foreningens blad eller i Fr.værk Ugeblad.

Forslag, der ønskes forlagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år, der har været medlem af foreningen de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde. Der til kommer hvert medlem 1 stemme.

Æresmedlemmer kan med stemmeret deltage i generalforsamlingen.

§ 8

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1.Valgafdirigent

 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 • Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 • Forelæggelse af budget med forslag til kontingent for aktive og passive medlemmer for det kommende år
 • Behandling af indkommende forslag 6.Valg af indtil 11 bestyrelsesmedlemmer a)formand

b)næstformand

 1. c) sekretær d)kasserer

e)seniorudvalgsformand f)ungdomsudvalgsformand

g)motionistudvalgsformand

h)valg af evt. yderligere bestyrelses medlemmer, idet bestyrelsen dog altid skal bestå af et ulige antal medlemmer

i)valg af 2 bestyrelsessuppleanter for en1 årig periode

 1. Valg af udvalgsmedlemmer for 1 år
 2. Valg af en revisor og en revisorsuppleant for 1 år
 3. Eventuelt

Bestyrelsens medlemmer er valgt for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted. Formand og kasserer kan ikke af gå samtidig, med mindre generalforsamlingen ønsker hele bestyrelsens afgang, udtalt ved et mistillidsvotum til samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Formand og kasserer må ikke være i familie med hinanden.

Afgår et bestyrelsesmedlem, valgt under pkt. 6a-h i utide, indtræder den valgte suppleant i bestyrelsen, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig blandt egne medlemmer frem til næste ordinære generalforsamling.

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 stemme berettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsens formand. I sidstnævnte til fælde skal generalforsamlingen af holdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelses måden gælder bestemmelserne i §7, stk.1.

§ 10

Generalforsamlingens ledelse m.v.

Til at lede forhandlingerne vælger generalforsamlingen en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen op førte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, jfr. dog §5,15 og16. Dirigenten bestemmer afstemnings måden. Dog skal på begæring fra 10 stemmeberettigede medlemmer afstemning foregå skriftligt. Valg skal foregå skriftligt, blot 1 medlem forlanger det. Listevalg kan ikke finde sted.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvor i også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, hvor i dirigenten bestemmer det. Protokollen underskrives af dirigenten.

§ 11

Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og handlinger fore taget i henhold hertil forpligter foreningen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal medfølge indkaldelsen.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens -i dennes fravær den fungerende formands

– stemmeudslaget.

Sekretæren fører en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og protokollen underskrives af bestyrelsesmedlemmerne ved referatets godkendelse. Et bestyrelsesmedlem, der er uenig i en afgørelse, har krav på at få tilført sin afvigende holdning i protokollen.

§ 12

Tegning. Hæftelse

Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelses medlemmer, hvor af den ene skal

være formanden eller kassereren. Bestyrelsen kan dog meddele henholdsvis formanden eller kassereren fuldmagt til i særlige anliggender at tegne foreningen alene.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen og en personlig hæftelse.

§ 13

Regnskab

Foreningens regnskabsår er 1/8-31/7. Kassereren skal senest den 31/8 afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr.31/7 til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges, forsynet med revisors påtegning, den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 14

Revision

På den ordinære generalforsamling vælges en kritisk revisor og en revisorsuppleant.  Revisoren skal gennem gå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

§ 15

Vedtægtsændringer

Forandring er i disse vedtægter kan ske på en ordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal ikke, er forslaget bortfaldet.

§ 16

Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun træffes på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslaget vedtagelse kræves at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor

beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fastejendom og løsøre, dog at simpelt stemme-

flerhed her er tilstrækkeligt. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder den formue, der er i behold, almennyttige, idrætslige formål efter Fr.værk Sportsunions nærmere bestemmelse.

Frederiksværk Badmintonklub – Sportsvej 5b – 3300 Frederiksværk